Video player loading...
 
Phim đức Phật - Buddha - Tập 46 Anan gặp nạn, cảm hóa Angulimala [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 46 Anan gặp nạn, cảm hóa Angulimala [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 46 Anan gặp nạn, cảm hóa Angulimala [DPA lồng tiếng và Engsub]

Phim đức Phật - Buddha - Tập 46 Anan gặp nạn, cảm hóa Angulimala [DPA lồng tiếng và Engsub] - DPA - Phim Buddha

DPA - Phim Buddha
Videos: 55
Subscriber: 14,303
Views: 10,065,399
If this video violated? Please submit request complaints or delete it right now..
Submit request or Delete this video

Bộ Phim Phật Giáo Buddha. Bản chuyển ngữ và lồng tiếng Việt bởi Trung Tâm Diệu Pháp Âm. https://dieuphapam.net

Video description
※ Bộ phim có nhiều đầu tư và chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn.

※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất.

※ Biên dịch, biên tập và lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm và Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện

※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/http://dieuphapam.net/
Phim đức Phật - Buddha - Tập 47 Thiếu nữ mang thai hại Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 48 Tinh xá Jetavana gặp nạn [DPA lồng tiếng và Engsub]

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 54 Buddha nhập Niết-bàn, Phân chia xá lợi [DPA lồng tiếng và Engsub]

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 50 Vua Ajātasattu qui y Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 53 Bữa ăn cuối cùng của Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 49 Năm pháp phá hòa hợp tăng của Devadatta [DPA lồng tiếng và Engsub]

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 52 Mogalana và Sariptta Hai nhập Niết-bàn [DPA lồng tiếng và Engsub]

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 51 Buddha cứu độ mẹ ngài Mogalana [DPA lồng tiếng và Engsub]

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 45 Xích mích tăng chúng ở Kosambi Hoa [DPA lồng tiếng và Engsub]

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 55 Kết thúc phim Buddha

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 34 - Chứng thành chánh giác Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]

Description※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 36 Buddha hóa độ 3 anh em Kassapa (Ca-Diếp) [DPA lồng tiếng và Engsub]

Description※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 35 - Chuyển bánh xe Pháp [DPA lồng tiếng và Engsub]

Description※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 37 Độ vua Bimbhisala [DPA lồng tiếng và Engsub]

Description※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Buddha - Episode 50 - August 17, 2014

Two of Buddha's disciples bring the truth about Devdatt in front of all of Devdatt's disciples and hearing them all of Devdatt's disciples leave his ashram and march towards Buddha's ashram. Devdatt gets furious when he sees all his disciples not present and remembers his mother's words. He beats himself up and asks his disciple to beat him up. Meanwhile Ajat Shatru cries with pain as he misses Amrapali, just then one soldier arrives with a box and gives it to Ajat Shatru. Ajat Shatru realizes that Amrapali has returned the gifts he had given to her. Ajat Shatru weeps...

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TẬP 52

Sau ba tháng nữa Đức Phật quyết định nhập Đại Niết Bàn. Xuất bản 25 thg 3, 2017 B.K.MODI Present - BUDDHA (Bộ phim Ấn Độ sản xuất: ĐỨC PHẬT) Biên dịch biên tập phụ đề Tiếng Việt: Huệ Quang 慧光

Phim đức Phật - Buddha - Tập 44: Thu nhận nữ giới xuất gia [DPA lồng tiếng và Engsub]

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Sự Thật Kinh Hoàng Cõi Địa Ngục Là Có Thật P1 Truyện Phật Giáo Nhân Quả Hay Nhất

Sự Thật Kinh Hoàng Cõi Địa Ngục Là Có Thật P1 Truyện Phật Giáo Nhân Quả Hay Nhất -------------------------------------------------------------------------- TINH HOA PHẬT GIÁO ---- Chúc Các Bạn Xem Video Vui vẻ Mời Các Bạn Xem VIDEO Để Giúp Ích Cho Cuộc Sống An Lạc, Hạnh Phúc Hơn, Những Lời Phật Dạy Hay Bổ Ích Nhất Đều UPLOAD Lên Kênh TINH HOA PHẬT GIÁO -------------------------------------------------------------------------- Theo dõi kênh CHUYỆN TÂM LINH KỲ LẠ trên: ĐĂNG KÝ KÊNH: https://goo.gl/mLGjxe - G+: https://goo.gl/ZZi8gK - Facebook: https://goo.gl/SVTFPM - Twitter: https://goo.gl/LZmwTP -------------------------------------------------------------------------- VIDEO THUỘC BẢN QUYỀN CỦA: ©TINH HOA PHẬT GIÁO MONG CÁC BẠN KHÔNG REUPLOAD

Buddha - Episode 47 - July 27, 2014

Counted amongst the most important personalities to have been born in the recorded history of mankind, Buddha the biopic follows the journey of Siddharth from the palace of Lumbini to his transformation as the enlightened one. Subscribe to the channel by clicking http://www.youtube.com/user/zeetv?sub_confirmation=1 To watch more episodes from this show go to http://www.zeetv.com//

Phim đức Phật - Buddha - Tập 38 Thu nhận Moghalana va Sariputta [DPA lồng tiếng và Engsub]

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Phim đức Phật - Buddha - Tập 41 Nanda và Rahula xuất gia [DPA lồng tiếng và Engsub]

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Sở Kiều Truyện Phần 2 tập 47: Đêm đầu tiên trở lại thành Chân Hoàng

Sở Kiều Truyện Phần 2 tập 47: Đêm đầu tiên trở lại thành Chân Hoàng Đăng ký để theo dõi video mới nhất nhé các bạn! Push Me của Twin Musicom được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Nghệ sĩ: http://www.twinmusicom.org/ Tập 46: https://www.youtube.com/watch?v=d6DSXrGigH8 Tập 45: https://www.youtube.com/watch?v=KZdsCVtfIJY Tập 44: https://www.youtube.com/watch?v=Xg780mF2QQE Tập 43: https://www.youtube.com/watch?v=rpyTlNJ0Wrw Tập 42: https://www.youtube.com/watch?v=LzD92IQxKJY Tập 41: https://www.youtube.com/watch?v=ijqRb62Es5E Tập 40: https://www.youtube.com/watch?v=pEs4fUpxtDI Tập 39: https://www.youtube.com/watch?v=-JVgUYR2M2k Tập 38: https://www.youtube.com/watch?v=nPsugW0o5CQ Tập 37: https://www.youtube.com/watch?v=jVTbuZ5guKk Tập 36: https://www.youtube.com/watch?v=G-85Rm1yOEM Tập 35: https://www.youtube.com/watch?v=e7LzxrufQ78 Tập 34: https://www.youtube.com/watch?v=dFsbu6ZnKhc Tập 33: https://www.youtube.com/watch?v=__XWi54UuMU Tập 32: https://www.youtube.com/watch?v=yo0PyJz-k4A Tập 31: https://www.youtube.com/watch?v=Q5upo1flZss Tập 30: https://www.youtube.com/watch?v=adHGZM4e_Mg Tập 29: https://www.youtube.com/watch?v=uJ5B3jOxeHw Tập 28: https://www.youtube.com/watch?v=JvAGHug24FE Tập 27: https://www.youtube.com/watch?v=uTHR3MOb4n4 Tập 26: https://www.youtube.com/watch?v=4zIVNoIyROc Tập 25: https://www.youtube.com/watch?v=C0EDzy5yZps Tập 24: https://www.youtube.com/watch?v=NWX9L_LYzF0 Tập 23: https://www.youtube.com/watch?v=xHD7gVkRSUU Tập 22: https://www.youtube.com/watch?v=2H7b8MpeVnA Tập 21: https://www.youtube.com/watch?v=CaZHrj4UgFY Tập 20: https://www.youtube.com/watch?v=LdFQo6FI9qE Tập 19: https://www.youtube.com/watch?v=K8Cs-iRNeug Tập 18: https://www.youtube.com/watch?v=JgqLvSQ2Vu8 Tập 17:...

Phim đức Phật - Buddha - Tập 40 Buddha về thăm Kapilavastu [DPA lồng tiếng và Engsub]

※ Bộ phim có nhiều đầu tư chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. ※ Bộ phim truyền hình nhiều tập do India sản xuất. ※ Biên dịch, biên tập lồng tiếng: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trung tâm Huệ Quang hợp tác thực hiện ※ Tác phẩm được phát hành tại: http://dieuphapam.net/ https://web.facebook.com/dieuphapam.net/

Nhân Quả Nghiệp Báo,Nghiệp Từ Đâu Mà Ra - Thầy Thích Pháp Hòa 2017 Mới Nhất

Nhân Quả Nghiệp Báo,Nghiệp Từ Đâu Mà Ra - Thầy Thích Pháp Hòa 2017 Mới Nhất Giới thiệu về giảng sư Đại Đức Thích Pháp Hòa. Thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì chùa Tu Viện Trúc Lâm ---------------------------------------------------------- Nhấn Đăng ký theo dõi https://goo.gl/gPI7AF Website bài giảng phật pháp http://baigiangphatphap.com Fanpage http://facebook.com/baigiangphatphap Cộng đồng Phật Giáo Google Plus https://goo.gl/X72yei Nguồn: Tu Viện Trúc Lâm Quý phật tử cảm nhận bài giảng thầy Thích Pháp Hòa hữu ích thì hãy share để cộng đồng biết hơn nhiều về thầy nhá. ----------------------------- --------------------------------------- Cám ơn quý phật tử ủng hộ thầy Thích Pháp Hòa. Chúc quý phật tử có cuộc sống an lạc.